หลักการและนโยบายทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ร่มสุนิษา มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ผลิตรายย่อยที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติตามหลักของการค้าที่เป็นธรรม ช่างฝีมือจะได้รับราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม สำหรับสินค้าที่ดี และผลิตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ช่างฝีมือจะได้รับเงินทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานและวางเงินมัดจำล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายด้านความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ความเท่าเทียมทางเพศและการคุ้มครองแรงงานเด็ก วัสดุและกระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักการดังต่อไปนี้แสดงถึงนโยบายของเราในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คำนิยาม:

การค้าที่เป็นธรรม - หลักการทำงานของเราและนโยบายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้
สมาชิกในทีม - พนักงาน - ช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเต็มเวลาหรือนอกเวลาจ่ายตามค่าจ้างหรือจ่ายตามชิ้นงาน
ช่างฝีมือรับช่วงการผลิต - โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับกระบวนการผลิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการของคู่ค้า - การประชุมเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ
ผู้ผลิตอื่นๆ-ผู้ผลิตอื่น ๆ เช่นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ บริษัท ขนส่ง
รายได้ของครอบครัวที่ยั่งยืน - รายได้ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ปัจจัยสี่ และการประหยัดในการซื้อสินค้าที่มากขึ้น

การรับทราบ:

เราดำเนินการสมัครและสนับสนุนการค้าขาย เราไม่ได้แสวงหา เราไม่ได้แสดงการรับรองหรือการรับรองของบุคคลที่สาม

หลักการการค้าที่เป็นธรรมของเรา สอดคล้องกับหลักการของการค้าที่เป็นธรรมและเป็นสากล โดยมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับกิจกรรมของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสถานการณ์เฉพาะในชนบทของไทย

[พวกเรา]

1. สร้างโอกาส

ก) เป้าหมายของเราคือการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในหุบเขาของเชียงใหม่โดยการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ สำหรับช่างฝีมือที่ทำด้วยมือ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นฝีมือของช่างฝีมือหญิง และช่างฝีมือที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเกษตรกรรมในชนบท

ข) ด้วยการผลิตและจำหน่ายร่มไม้ไผ่ พัดมือและหมวกพับเราให้การจ้างงานและรายได้สำหรับผู้ที่อาจไม่สามารถทำงานในไร่นายังสามารถเพิ่มรายได้ของพวกเขาด้วยฝีมือ
ผู้หญิง, ผู้ชายที่เราจ้างคือผู้สูงอายุ , แม่เลี้ยงเดี่ยว เกษตรกรผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติเกษตรกรที่อยู่ในช่วงนอกฤดูการทำนา ผู้ที่ต้องดูแลเด็ก (สามารถทำงานไปด้วยได้)
ผู้ที่ต้องการทำงานไม่เต็มวันหรือผู้ที่มีความถนัดมากสำหรับงานฝีมือในภาคสนาม

ค) เราเปิดโอกาสในการจ้างงานโดยตรง รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมโดยช่างฝีมือรับเหมาที่ทำงานร่วมกับเราด้วย เหล่านี้เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรรมที่ราบสูงในจังหวัดเชียงใหม่

ง) เราแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตและการขายกับสมาชิกในทีมผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตและลูกค้าอื่น ๆ เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อลดเกณฑ์ในการแบ่งปันและแก้ไขปัญหาต่างๆ

จ) จุดประสงค์ในการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และการเสริมสร้างพลังอำนาจยืนอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางศาสนาหรือพรรคการเมือง

2. ความยุติธรรมทางการค้า

ก) เรามีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและโปร่งใสในการปฎิสัมพันธ์ของเรา

ข) เราเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานใหม่ผู้รับเหมาช่วงผู้รับเหมาผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าโดยมีเจตนาที่จะรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวไว้ ความร่วมมือระยะยาวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลและทำความเข้าใจกับความต้องการและมุมมองของแต่ละคน

ค) ราคารับเหมาช่วงของช่างฝีมือควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานของตัวเอง และการบริหารงานของผู้ขาย และส่วนต่างที่เหมาะสม เราพูดถึงราคาที่เราเห็นว่าสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด ราคาในอดีตและประมาณการของเรา

ง) ผลิตภัณฑ์และบริการของช่างผู้รับเหมา มักประกอบด้วยวัสดุแรงงานและปัจจัยการบริหาร ผู้ประกอบการและผู้รับเหมาช่วงจะได้รับการชำระเงินดาวน์ไม่เกิน 60% ของมูลค่าการสั่งซื้อหากจำเป็นต้องชำระเงินพร้อมกับการจัดส่งตามใบสั่งซื้อ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้รับการชำระเงินเต็มตามหลักการเดียวกันนี้เช่นกันหากซื้อจากร้านจำหน่าย

จ) เราดำเนินงานและช่างผู้รับเหมาช่วงผลิต (subcontracting artisans) ร่วมมือกับระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมที่มุ่งลดความสูญเสียให้กับตัวเอง เช่นเดียวกับตัวเราเองที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาด้านคุณภาพ เช่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือไม่มีกำหนดส่งมอบตามที่ตกลงกันไว้

ฉ) เราปรึกษากับช่างผู้รับเหมาการผลิตของเรา เกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ในกรณีที่เราต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ผลิตออกมาเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ ในกรณีที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ เรายังคงจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ทำไปแล้ว
ปรึกษาเกี่ยวกับค่าชดเชย สำหรับกรณีการปฏิเสธการผลิต เช่นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือการส่งมอบที่ไม่สมบูรณ์

ช) เรากำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงต้นทุนและอัตรากำไรจากการขายที่เหมาะสมและคาดหวังให้ลูกค้าของเราทำเช่นเดียวกัน

ฌ) เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มีบันทึกการติดตามที่ดีกับความสัมพันธ์ของช่างผู้รับเหมาที่เราอาจแข่งขันกัน เพื่อผลิตตามคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถผลิตได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวและเพื่อเพิ่มยอดขายโดยรวมและเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ในพื้นที่

ญ) เราส่งเสริมและปกป้องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทักษะดั้งเดิมของช่างฝีมือและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่น เราคาดหวังเดียวกันจากฝ่ายอื่น ๆ

ฎ) การออกแบบและเนื้อหาที่ส่งโดยลูกค้า ตัวแทนการผลิตหรือบุคคลอื่น ๆ เป็นของพวกเขา เรารักษารูปแบบและเนื้อหาของลูกค้า และคู่ค้าไว้เป็นความลับ เราไม่ใช้การออกแบบหรือ เนื้อหาเหล่านี้ในบัญชีของเราเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากลูกค้า ตัวแทนการผลิตหรือบุคคลอื่นโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่เราต้องการเผยแพร่ความคิดเห็นใด ๆ ที่ลูกค้าส่งมาให้เรา เราจะขอการรับรองจากลูกค้าก่อนเสมอ

3. ความยุติธรรมในเรื่องค่าตอบแทน

ก) เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าจ้างตามชิ้นงาน และสัญญาจ้างเหมาช่วง จะมีการหารือร่วมกันและตกลงร่วมกัน

ข) สมาชิกในทีมที่เราจ้างงานเต็มเวลา หรือนอกเวลา เป็นรายวันหรือรายเดือนจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินหรือสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน ค่าจ้างขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญ

ค) สมาชิกในทีมที่ทำงานได้รับค่าตอบแทนเป็นชิ้น จะได้รับค่าจ้างเท่ากันกับผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน โดยจะได้รับการคำนวณเป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือน ค่าจ้างเทียบเท่าหรือสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน คือการคำนวณขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานความเร็วเฉลี่ยและคุณภาพการผลิต

ง) สมาชิกในทีมที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าจ้างรายชิ้น จะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกัน กันโดยไม่คำนึงถึงเพศ รศนิยมทางเพศ สัญชาติ หรือที่มา ไม่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายและคนอื่น ๆ รวมทั้งคนพม่าเชื้อชาติอื่น ๆ จะได้รับค่าจ้างหรือค่าแรงเท่า ๆ กันสำหรับงานประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าเราจ่ายเงินให้กับแรงงานงานชาวพม่าเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆในท้องถิ่นที่เราจ้างงาน

จ) เรามุ่งมั่นที่จะให้ค่าตอบแทนในการทำงานซึ่งครอบคลุมหรือครอบคลุมมากกว่า "รายได้ของครอบครัวที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นรายได้ที่จำเป็นต่อพื้นฐานการครองชีพของครอบครัวสี่คน ในพื้นทีของเรา

ฉ) เราพยายามที่จะผลักดันให้สมาชิกในทีมทุกคน ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแผนการรักษาทางสังคมที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนซึ่งมีทั้งประกันสุขภาพและเงินบำนาญ ตามสิทธิ เว้นแต่พนักงานจะได้รับการคุ้มครองในที่อื่นแล้ว จำนวนเงินรายเดือนจะแบ่งกันระหว่างพนักงานและนายจ้างอย่างเท่าเทียมกัน การประกันสุขภาพ ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายไม่แพงนัก แต่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ช) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือราคาผลิตภัณฑ์ถือว่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป เราจะปรึกษาร่วมกันในการปรับปรุงให้ทำตามข้อตกลงร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย

ก) เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลทั้งหมด เราจ่ายภาษีที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ จังหวัดและเทศบาล เราจะกีดกันบรรดาผู้ที่ทำให้เงินของประชาชนหายตัวไปโดยการทุจริต

ข) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเต็มที่รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงานหรือค่าชดเชยค่าแรงขั้นต่ำวันหยุดและวันหยุดพักผ่อน การลาป่วย การใช้แรงงานเด็กและกฎหมายบังคบแรงงาน บทบัญญัติเรื่องการตั้งครรภ์ กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและสังคม การรักษาความปลอดภัย / การดูแลสุขภาพ ให้ตัวเลือกสำหรับพนักงาน

c) เราไม่เข้าร่วมและไม่อนุญาตให้มีการฝึกอบรมคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วงหรือตัวแทนการผลิต ที่ประกอบกิจการบังคับหรือใช่แรงงานเด็ก ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องห้ามทำงาน ตามกฎหมายเด็กอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปีสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้โดยการรายงานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแรงงาน การมีส่วนร่วมใด ๆ ในการผลิตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความมั่นคงความต้องการทางการศึกษาหรือความต้องการของเด็ก

5. ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ก) เราได้รับการจัดตั้งและปฏิบัติตามหลักการของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการค้าที่เป็นธรรมและ ความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข) ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและจำหน่ายมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของเรา คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่เช่นร่มไม้ไผ่ พัดไม้ไผ่ หมวกพับไม้ไผ่ เทียนไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อื่น ๆ ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ

ค) กระบวนการผลิตสำหรับ ร่มไม้ไผ่พัดและหมวกแบบพับได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องของขยะและเพื่อลดของเสีย ไม่มีการปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เท่าที่เป็นไปได้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้พลังงานต่ำ เรากำลังเตรียมที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการดำเนินงานและสำนักงาน

ง) เราร่วมมือกันกับช่างฝีมือและผู้จัดจำหน่ายของเราในการประยุกต์ใช้หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

6. ให้ความเสมอภาค

ก) เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ การนับถือศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือสหภาพแรงงาน กลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติหรือที่มา สำหรับทุกด้านจากการจ้างงาน เพื่อตอบแทนและโอกาสในการส่งเสริมการขาย

ข) ช่วยให้ผู้ที่ดูแลเด็กเล็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น เราคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพเป็นพิเศษของสตรีในเรื่องการตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็ก เมื่อมีความจำเป็น เรายังมีสถานที่ ที่เด็กเล็ก ๆ สามารถพักผ่อนหรือเล่น โดยสมารถดูแลลูกอยู่ได้โดยไม่ห่างสายตา

ค) เรามีความเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าจะเป็น ช่างรับเหมาช่วง หรือผู้ผลิต โดยใช้หลักความเสมอภาคกัน

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก) เรามีความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราดำเนินงานและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีม ลูกค้าผู้รับจ้างเหมาช่วง ผู้ผลิต องค์กรการศึกษาและสำนักงานสาธารณะสุข การตัดสินใจที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมและช่างผู้รับจ้างช่วงและให้สอดคล้องกับลูกค้า

ข) กระบวนการที่มีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมและช่างผู้รับจ้างช่วงล่างและกับลูกค้า ในบางครั้งจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่สุด ในทางกลับกันเราก็หวังว่าจะได้รับกลับมาเช่นเดียวกัน

8. ความมั่นใจในเรื่องของสภาพการทำงานที่ดี

ก) เรามั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและทำให้สุขภาพดี เราปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานตามกฎหมาย แบ่งเวลาและมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ สนับสนุนให้ทุกคนอยู่ในสถานที่เพื่อติดตามผลเชิงบวก

ข) เรามุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมทีมงานให้มีความสามัคคีและทำงานร่วมกันและ มุ่งมั่นในการลดอัตราการลาของพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะทำงานเต็มเวลา นอกเวลา หรือ รับงานเป็นชิ้น

ค) เราทำงานร่วมกับช่างรับเหมาช่วงการผลิต และ ผู้ผลิตเพื่อให้ปฏิบัติไปตามแนวทางเดียวกัน

9. สร้างกำลังคน

ก) เราฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้มีทักษะด้านเทคนิค หรือทักษะการบริหารเมื่อพวกเขาต้องการและต้องการ ในการฝึกอบรมไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการฝึกงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างพลัง กำลังใจในชีวิตส่วนตัวด้วย การฝึกอบรมทีมสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในองค์กร

ข) เราทำงานร่วมกันและให้คำแนะนำผู้รับเหมาช่วงการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการค้าอย่างเป็นธรรม

ค) เราให้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า หรือพยายามที่จะเชื่อมต่อกับองค์กรด้านเทคนิค ที่เหมาะสมสำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เราให้ความสนใจ

ง) เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

10. ส่งเสริมการค้าอย่างยุติธรรม

ก) เราแสดงหลักการของการค้าที่เป็นธรรมด้วยการกระทำของเรา

ข) เราส่งเสริมความคิดหลักการและนโยบายการค้าอย่างเป็นธรรมโดยการพูดคุย และการตีพิมพ์ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และเหมาะสม เราหารือและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมกับสมาชิกในทีม การประชุมเชิงปฏิบัติการช่างฝีมือผู้รับเหมาช่วงและลูกค้ารายอื่น ๆ

ค) เราแสดงหลักการและนโยบายทางการค้าที่เป็นธรรมในเว็บไซต์ของเราซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ผู้จำหน่าย คู่แข่งทางการค้าและประชาชนทั่วไป

การปรับเปลี่ยน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อความในหลักการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา