นโยบายความปลอดภัย

สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์เชียงใหม่อัมเบลล่า

ยินดีต้อนรับและขอบคุณ ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเชียงใหม่อัมเบลล่า โดยโรงงานทำร่มสุนิษา
เชียงใหม่อัมเบลล่าให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลและตระหนักถึงความประสงค์ ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ดังนั้น เชียงใหม่อัมเบลล่า จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ ขึ้น เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการเก็บหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล ที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.chiangmaiumbrella.com
ทางบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยมิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามความจำเป็นและเหมาะสม การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะแสดงลงบนเว็บไซต์นี้

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบาย ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของโรงงานทำร่มสุนิษา ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้ นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะเว็ปไซต์ของเชียงใหม่อัมเบลล่าเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมา ยังเว็บไซต์ของของเชียงใหม่อัมเบลล่า หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของของเชียงใหม่อัมเบลล่า ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ ต่างๆเหล่านั้นด้วย
ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องเป็นพนักงานของของเชียงใหม่อัมเบลล่า ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
- ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือ
- การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของเชียงใหม่อัมเบลล่า

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เชียงใหม่อัมเบลล่าสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเชียงใหม่อัมเบลล่า ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชียงใหม่อัมเบลล่าอาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเชียงใหม่อัมเบลล่า ได้ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเชียงใหม่อัมเบลล่า

ระบบรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของเวบไชต์

เชียงใหม่อัมเบลล่า ใช้ระบบเวบที่ทันสมัย มีความต่อเนื่องในการอัพเดทเวบ ออกแบบและพัฒนาโดยระบบ Drupal เหมือนกับเวบอื่นๆที่ใช้ระบบนี้ ตัวอย่างเช่น > เวบไชต์นี้.

ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

เวบไชต์เราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลที่อ่อนไหว แม้กระนั้น:

ในการใช้งานอินเตอร์เนตมีแนวโน้มเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น, ดังนั้นวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 chiangmaiumbrella.com ได้ปรับเปลี่ยนเวบไชต์เข้าสู่ชั้นซ็อกเก็ตที่ปลอดภัย /การรักษาความปลอดภัยชั้นการขนส่ง (SSL/TLS) - ซึ่งแสดงรูปกุญแจล็อค เวบไชต์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ใช้ "https" นำหน้าเพจอัตโนมัติ การเรียกดูหรือบาววิ่งเวบนี้เป็นการเข้ารหัสลับ การส่งข้อความติดต่อเราเป็นการเข้ารหัสลับ และการส่งเมล์มายังเราเป็นการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัย

ข้อยกเว้นความรับผิดที่ผู้ใช้บริการควรทราบ

ผู้เข้าใช้บริการ ควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ เชียงใหม่อัมเบลล่าขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย

อัพเดทเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557